Kategorie

Novinky

» Momentálně nejsou žádné novinky


 Smlouva, Obchodní podmínky

 V této smlouvě, obchodních podmínkách jsou uvedena vaše práva a závazky spojené s užíváním internetového obchodu, . Přečtěte si je pečlivě. Zaškrtnutím rámečku u potvrzení objednávky uznáváte tuto smlouvu a obchodní podmínky a vyjadřujete s nimi svůj plný souhlas.

 1. Smluvní strany

Provozovatel internetového obchodu, těchto webových stránek, Martin Brejša (dále jen „Provozovatel“).

Zákazníkem se stává jakákoliv fyzická osoba způsobilá k právním úkonům nebo právnická osoba, která se na stránkách Provozovatele zaregistruje a nebo nezaregistruje a stránky Provozovatele využívá, nahrává a nebo stahuje z nich obsah apod (dále jen „Zákazník“). 

2. Podmínky uzavření smlouvy

Přístupem na webové stránky Provozovatele, jejich používáním, nahráváním a stahováním materiálů berete na vědomí tyto obchodní podmínky a souhlasíte s nimi a budete vázáni touto dohodou. Dokončením objednávky v obchodě Provozovatele Zákazník vyjadřuje svůj jednoznačný souhlas a porozumění s touto smlouvou a všemi podmínkami nákupu fotografií na webových stránkach Provozovatele. Zákazník i Provozovatel jsou povinni v průběhu trvání Smlouvy dodržovat všeobecně platné právní předpisy, ustanovení smlouvy a těchto podmínek. Pokud nesouhlasíte s těmito obchodními podmínkami, žádáme vás, abyste tyto stránky dále nevyužívali.

Používání webových stránek Provozovatele, stejně jako zaregistrování se a vytvoření účtu, je podmíněno dosažením 18 let věku. Dětem a jedincům mladším 18 let je dovoleno používat tyto stránky pouze pod dohledem rodičů nebo zákonných zástupců. Užíváním těchto webových stránek bez dohledu nebo registrací stvrzujete, že je vám nejméně 18 let a máte plnou právní odpovědnost.

Zákazník se může zaregistrovat nebo využívat stránky Provozovatele bez registrace. Provozovatel si vyhrazuje právo poskytnout registrovaným uživatelům rozšířené funkce, které jinak nejsou dostupné neregistrovaným uživatelům.

Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Provozovatel není nijak zodpovědný za jakékoli škody finančního, materiálního či duševního charakteru, které Zákazníkovi vzniknou v důsledku uvedení neplatných a/nebo neaktuálních údajů do databáze Provozovatele, a že není oprávněn náhradu jakékoli takto vzniklé škody na Provozovateli vymáhat.

Zákazník uzavřením této smlouvy získává svůj unikátní přístup (tedy login a heslo) do administračního rozhraní, odkud spravuje: veškeré kontaktní údaje, edituje vstupní heslo, zadává objednávky, sleduje historii vlastních objednávek a má přístup k vlastním zálohovým fakturám i vystaveným fakturám za objednané služby. Není dovoleno tyto stránky jakkoliv zneužívat. Při přihlašování na tyto stránky a jejich používání není dovoleno používat jakýkoliv automatizovaný software.

Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že není oprávněn uzavírat Smlouvu s Provozovatelem jménem třetích stran, jestliže mu k tomu třetí strana nedala předem souhlas. Zákazník nese plnou zodpovědnost za veškeré objednávky, změny a úpravy, které byly provedeny z jeho administračního rozhraní nebo s použitím jemu přidělených přihlašovacích údajů do této administrace. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že musí sám zabezpečit své přihlašovací údaje a to tak, aby v maximální míře vyloučil jejich zneužití neoprávněnými osobami. V rámci zajištění vyššího stupně bezpečnosti je Zákazník oprávněn sám některé ze svých přístupových údajů (přístupové heslo) měnit dle svého uvážení. V případě stahování fotografií účet zákazníka, s či bez vědomí zákazníka, je zákazník plně zodpovědný za platby za stahované fotografie. Včetně jakéhokoli neautorizovaného použití všech fotek a materiálů takto stažených.

Provozovatel pravidelně aktualizuje a obměňuje obsah svých webových stránek a může kdykoli smazat nebo změnit jakékoli informace nebo služby poskytované na těchto stránkách. Přestože se o to maximálně snažíme, nemůžene garantovat úplnost a přesnost všech informací na webových stránkách.

Zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení, novinek a akčních nabídek e-mailem.

3. Objednávání fotografií

Zákazník může prostřednictvím nákupního košíku objednávat fotografie. Pokud zákazník vkládá položky do nákupního košíku a je při tom přihlášen, nákupní košík zůstává uložen i po odhlášení a načte se znovu při následujícím přihlášení. Po závazném objednání fotografií a zaplazení, jsou objednané fotografie automaticky připraveny Zákazníkovi ke stažení. Odkazy na stažení fotografií obdrží Zákazník na emailovou adresu, uvedenou v osobním účtu Zákazníka.

Změna způsobů objednávání fotografií vyhrazena.

4. Stahování fotografií

Objednané fotografie jsou zákazníkovi k dispozici jak na klientském účtu na webových stránkách Provozovatele tak na příslušných url adresách, které byly odeslány na emailovou adresu Zákazníka. Tyto adresy ke stažení fotografií jsou aktivní 15 dnů, tedy 15 x 24 hodin od nejbližší následující půlnoci po aktivaci objednávky. Po uplynutí této doby se odkazy stávají neaktivními a Zákazník již nemá právo fotografie stahovat. To platí i pro možnost stažení fotografií z klientského účtu na webových stránkách Provozovatele. Pokud Zákazník nestihl do této doby fotografie stáhnout, nemá již žádný nárok na náhradu ani vrácení peněz. Výjimkou je případ, kdy jsou odeslané odkazy pro stažení fotografií nefunkční a Zákazník o této skutečnosti informuje e-mailem Provozovatele. V takovém případě je Provozovatel povinen doručit fotografie Zákazníkovi alternativním způsobem na základě žádosti zákazníka.

5. Licence jednotlivých fotografií

Zákazník bere na vědomí, že fotografie a další obsah stažený na webových stránkách provozovatele podléhá licenčním ujednáním a tímto stvrzuje, že bude tato licenční ujednání plně respektovat.

Fotofrafie jsou určeny pouze pro osobní a nekomerční užití. Zveřejnění v elektronické podobě (sociální sítě, web, galerie, atp) je povoleno pouze v rozlišení maximálně 800x800.

6. Závazky

Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že Provozovatel,  nebude v žádném případě zodpovědný za škody (včetně (nejen) ztráty informací nebo peněžní ztráty) spojené přímo nebo nepřímo s užíváním webových stránek a internetového obchodu Provozovatele. Maximální peněžitá náhrada vzhledem k dohodě o Obchodních podmínkách nepřekročí 10 CZK s výjimkou zodpovědnosti, jejíž omezení je zakázáno zákonem.
Provozovatel se nemůže vyvarovat chyb na těchto stránkách ani nezaručuje, že dostupné služby budou probíhat bez přerušení.
Následně Provozovatel nemůže garantovat informace vztahující se k fotografiím nebo textům obsaženým na webových stránkách nebo garantovat dodržení copyrightu fotografy. Provozovatel nezaručuje, že užití těchto webových stránek přinese užitek nebo zisk vám nebo jakékoli třetí straně.

7. Obchodní známka, logo Provozovatele a obsah

Pokud není uvedeno jinak, nelze obchodní známku a logo Provozovatele použít bez předchozího souhlasu Provozovatele a bez jeho písemného souhlasu.
Zákazník bere na vědomí, že veškerý obsah těchto webových stránek včetně fotografií, ilustrací, textů nebo dalších materiálů může být ošetřen zákonem na ochranu duševního vlastnictví. Provozovatel se všemi dostupnými prostředky snaží zabránit porušení podmínek copyrightu nebo obchodní značky. Návštěvníci a uživatelé těchto webových stránek nesou plnou zodpovědnost za to, že potencionální porušení copyrightu a práv třetí strany sami vyjasní. V případě nejistoty zodpovídáte za konzultaci s právním poradcem.

8. Aplikované právo

Tyto stránky jsou majetkem Martina Brejší. Přestože můžete získat přístup na tyto webové stránky z jiných částí světa, přístupem na ně souhlasíte s tím, že jejich užití, užití všech materiálů obsažených na těchto stránkách, podléhá zákonům České republiky, bez ohledu na to, jak se liší od zákonů státu, z kterého na stránky Provozovatele přistupujete. Jakékoliv případné soudní řízení, spor nebo opatření, které vyplývá z této Dohody nebo se této Dohody týká, musí být zahájeno u soudu příslušného oboru soudní pravomoci v České republice.

9. Oddělitelnost

Pokud je některá podmínka této smlouvy neplatná nezákonná nebo nevymahatelná nebo ustanovení této smlouvy neplatné, nezákonné nebo nevymahatelné, všechny ostatní podmínky této smlouvy zůstávají v plné platnosti a účinnosti.

10. Ukončení platnosti smlouvy

Platnost této smlouvy může Zákazník ukončit pouze písemným vyjádřením zaslaným Provozovateli. Provozovatel má na odstranění Zákaznického účtu 30 dní od obdržení zprávy.
Provozovatel má právo ukončit platnost této smlouvy v případě kdy dojde ze strany Zákazníka k hrubému porušení této smlouvy a obchodních podmínek kdykoliv a bez náhrady. Takovéto ukončení smlouvy nemá vliv na ostatní povinnosti Zákazníka vyplývající z této smlouvy.
Provozovatel si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky kdykoli a bez předchozího upozornění.

 

Obchodní a licenční podmínky jsou platné od 01.01.2014